MÁY TÍNH GIÁ TRỊ F  - Giải pháp tốt nhất cho máy tiệt trùng.

FVAC-VI là bộ phận phần mềm trao đổi và cảm biến thu thập dữ liệu về nhiệt độ thời gian thực và giá trị F từ quá trình tiệt trùng thực phẩm bằng nhiệt . Nó lý tưởng cho việc quản lý quá trình tiệt trùng và phát triển các sản phẩm mới và chất lượng cao.

 

Một hệ thống toàn diện cung cấp các cải tiến về năng suất và tính sáng tạo, cũng như đảm bảo chất lượng.
Hỗ trợ hiệu quả việc sản xuất và kiểm soát chất lượng của các hệ thống sản xuất thực phẩm, quản lý dữ liệu hoạt động của máy tiệt trùng, chuẩn bị tài liệu và hữu ích cho các phương pháp chế biến thực phẩm, phân tích dữ liệu và quản lý để phát triển các điều kiện tiệt trùng.
Hệ thống này bao gồm hai loại hệ thống thu thập, giám sát và báo cáo dữ liệu xử lý và quản lý các công thức nấu thực phẩm tiêu chuẩn như điều kiện vận hành và kiểm soát.

Hệ thống tính toán lại cho nhiệt độ sản phẩm và thông tin số

Hỗ trợ kiểm tra và phát triển sản phẩm

Phân tích sản phẩm
- Phân tích dữ liệu nhiệt độ sản phẩm

Mô phỏng nhiệt độ sản phẩm
- Dựa trên dữ liệu, nhiệt độ của sản phẩm được dự đoán từ nhiệt độ môi trường đã cài đặt.

Tính giá trị F và C
- Dự đoán giá trị F (độ khử trùng) và giá trị C (giá trị suy giảm thành phần) từ nhiệt độ sản phẩm dự đoán.